MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) staat dat aan iedere school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:

Vertegenwoordigers van de ouders
Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
De MR heeft twee soorten rechten, te weten instemmingsrecht en adviesrecht. Conform art. 5 van de WMO heeft de MR de volgende bevoegdheden en taken:
  • Recht op overleg met bevoegd gezag
  • Initiatiefrecht
  • Openheid en onderling overleg
  • Recht op informatie
  • Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directie of leden van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is samengesteld uit leden van alle medezeggenschapsraden van openbare scholen in de gemeente Emmen. Informatie hierover kunt u krijgen van de leden van de MR.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit de volgende personen:

Jan Koop (ouder) voorzitter
Patricia Tibbe (secretaris)
Mariette Derks (maakt agenda)
Jan-Willem Hars (leerkracht groep 7/8) ook GMR lid

Zakelijke ouderavond
Jaarlijks organiseert de MR een zakelijke ouderavond. Tijdens deze vergadering presenteert de MR haar jaarverslag, jaarplan en licht de penningmeester het financiële jaarverslag toe.
 

Ouderraad (OR)

Basisscholen hebben naast een MR ook vaak een OR (ouderraad). De OR brengt onder meer advies uit aan de medezeggenschapsraad. Het hoofddoel van de OR is het bevorderen en in stand houden van het contact en goede verstandhouding tussen leerlingen, ouders en school. Zo bevordert de OR het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door de ouders bij zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij aan het kerstfeest, sinterklaas, sportdag, voorleesontbijt etc. De ouderraad bestaat uit 5 ouders.

Samenstelling ouderraad
  • Siny Vegter (penningmeester)
  • Sabrina Santing (voorzitter)
  • Ilona Foekens
  • Babette Vincken (secretaris)
  • Nalika Muller

Lees verder over...

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden