Uitgangspunten / Visie

Uitgangspunten
Het basisonderwijs aan onze school:

 • Is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar
 • Is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel in een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
 • Legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
 • Is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen: we sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van het kind.
 • Maakt de kinderen bewust dat ze leven in een multiculturele samenleving.
 • Is er op gericht dat de leerlingen aandacht krijgen voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

Visie
Als school hebben wij de volgende visie over de vormgeving van ons onderwijs:
 • Het kind is uniek en staat centraal
 • Continue (samen-)werken aan kwaliteit
 • Een veilig schoolklimaat bieden aan kinderen, ouders en leerkrachten
 • Samenwerken, samenspelen en samen leren van en met elkaar, met als doel een optimale individuele ontwikkeling.
 • Uitdagend onderwijs, de leerlingen actief betrekken bij het leren: het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het initiatief van leerlingen vergroten
 • Realisatie van de doelen van het basisonderwijs
 • Gericht werken aan deze doelen in doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen om leerlingen kansrijk te laten zijn bij het beheersen van de basisvaardigheden
 • De ontwikkeling van ieder kind scherp stellen om gerichte interventies te kunnen uitvoeren voor zorg- en risicoleerlingen
 • Werken vanuit een actieve ouderbetrokkenheid want onze ouders zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden